Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КИЙ АВIА ГАРАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

30383799

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 7

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 236-51-52 (044) 278-14-50

5. Електронна поштова адреса

tsarik@kag.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kag.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення В.о. Генерального директора Гринько Костянтина Васильовича (Наказ № 8-К вiд 15 вересня 2016 року) було звiльнено з займаної посади Головного бухгалтера Рузiєву Свiтлану Петрiвну. Пiдстава: подання заяви посадовою особою про звiльнення з посади за власним бажанням. Посадова особа емiтента часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття персональної iнформацiї - паспортних даних. Посадова особа обіймала посаду з 15.03.2013 року.На посаду Головного бухгалтера тимчасово нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Гринько Костянтин Васильович

В.о. Генерального директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

16.09.2016

(дата)