Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КИЙ АВIА ГАРАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

30383799

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 7

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 236-51-52 (044) 278-14-50

5. Електронна поштова адреса

tsarik@kag.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kag.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 16 листопада 2016 року (Протокол № 39) вiдбулись змiни посадових осiб емiтента:
Припинено повноваження: Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства Гринька Костянтина Васильовича 07 грудня 2016 року. Посадова особа емiтента часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття персональної iнформацiї - паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 09.09.2016 року.

Призначено: Генеральним директором Товариства Гринька Костянтина Васильовича з 08 грудня 2016 року на строк по 31 грудня 2017 року включно. Посадова особа емiтента часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття персональної iнформацiї - паспортних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кий Авiа Карго», виконуючого обов’язки генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Кий Авiа Гарант».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Гринько Костянтин Васильович

В.о. Генерального директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

17.11.2016

(дата)